2
تبليغات X
تور استانبول
فروش عمده پوشاک زنانه
طراحی سایت در اصفهان
شرکت ژئوتکنیک
درج آگهی
سررسید امین
خرید بک لینک
دکوراسیون داخلی
شما چت
طراحی برنامه اندروید در اصفهان
درب اتوماتیک
مالیات ارزش افزوده
تاريخ : 27 فروردين 1397 | 14:42 | نویسنده : شایان | بازدید : 36

تمرکز اصلي برنامههاي اصلاح نظام مالياتي تقريباً در کلية کشورهاي جهـان در سـال هـاي اخيـر

بر ماليات ارزش افزوده متمرکز شده است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود در سال ٢٠٠٢ ماليات

بر ارزش افزوده در بيش از ١٢٠ کشور جهان با جمعيت حدود ٤ ) ميليارد نفر ٧٠ درصد جمعيت جهان)

اجرا شده است. همچنين اين ماليات توانسته اسـت در سـال ٢٠٠١ معـادل ١٨٠٠٠ ميليـارد دلار درآمـد

براي دولتها ايجاد كند که اين رقم حدود ٢٥ درصد کل درآمدهاي دولت در اين کشورها بوده است.

در کشور ما نيز به دليل سهم ناچيز مالياتها در توليد ناخالص داخلـي و همچنـين در درآمـدهاي

دولت لايحة ماليات ارزش افزوده بعد از تصويب در مجلس شوراي اسلامي قرار است براي فراهم كـردن

شرايط و صرف يک دورة انتقال دو ساله از سال ١٣٨٤ در کشور اجرا شود.

هدف مقالة حاضر بررسي نقش و اهميت حسابداري و مخصوصاً نظام حسابداري براي اجـراي ماليـات

بر ارزش افزوده در کشور ميباشد. براي اين منظور، بعد از ارزيابي مشخصات و مزاياي بـسيار مهـم

ماليات ارزش افزوده و همچنين تجربة کشورهاي جهان نقش با اهميت حسابداري د ر تعيـين دقيـق

ماليات با توجه به روشهاي مختلف محاسبة اين ماليات، جلوگيري از فرار ماليات و تحقـق درآمـدهاي

مالياتي دولت، آموزش کارشناسان و صاحبان مشاغل در زمينة ثبت منظم کلية معاملات و کنترل لازم

براي افزايش کارايي و صحّت محاسبات و اقلام مربوط به خريد و فروش مورد بررسي قرار ميگيرد.

با توجه به بحث هاي فوق ميتوان گفت وجود يک نظام حسابداري مناسـب بـه عنـوان شـرط لازم

براي موفقيت اجراي ماليات بر ارزش افزوده در کشور تلقي ميشود. لـذا ضـروري اسـت حـسابداران

با احساس مسؤوليت آمادگي کامل خود را در دورة انتقال جهت تأمين شرايط مورد نياز براي اجـراي

موفقيتآميز ماليات بر ارزش افزوده اعلام كنند

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 فروردين 1397 | 14:42 | نویسنده : شایان | بازدید : 36

تمرکز اصلي برنامههاي اصلاح نظام مالياتي تقريباً در کلية کشورهاي جهـان در سـال هـاي اخيـر

بر ماليات ارزش افزوده متمرکز شده است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود در سال ٢٠٠٢ ماليات

بر ارزش افزوده در بيش از ١٢٠ کشور جهان با جمعيت حدود ٤ ) ميليارد نفر ٧٠ درصد جمعيت جهان)

اجرا شده است. همچنين اين ماليات توانسته اسـت در سـال ٢٠٠١ معـادل ١٨٠٠٠ ميليـارد دلار درآمـد

براي دولتها ايجاد كند که اين رقم حدود ٢٥ درصد کل درآمدهاي دولت در اين کشورها بوده است.

در کشور ما نيز به دليل سهم ناچيز مالياتها در توليد ناخالص داخلـي و همچنـين در درآمـدهاي

دولت لايحة ماليات ارزش افزوده بعد از تصويب در مجلس شوراي اسلامي قرار است براي فراهم كـردن

شرايط و صرف يک دورة انتقال دو ساله از سال ١٣٨٤ در کشور اجرا شود.

هدف مقالة حاضر بررسي نقش و اهميت حسابداري و مخصوصاً نظام حسابداري براي اجـراي ماليـات

بر ارزش افزوده در کشور ميباشد. براي اين منظور، بعد از ارزيابي مشخصات و مزاياي بـسيار مهـم

ماليات ارزش افزوده و همچنين تجربة کشورهاي جهان نقش با اهميت حسابداري د ر تعيـين دقيـق

ماليات با توجه به روشهاي مختلف محاسبة اين ماليات، جلوگيري از فرار ماليات و تحقـق درآمـدهاي

مالياتي دولت، آموزش کارشناسان و صاحبان مشاغل در زمينة ثبت منظم کلية معاملات و کنترل لازم

براي افزايش کارايي و صحّت محاسبات و اقلام مربوط به خريد و فروش مورد بررسي قرار ميگيرد.

با توجه به بحث هاي فوق ميتوان گفت وجود يک نظام حسابداري مناسـب بـه عنـوان شـرط لازم

براي موفقيت اجراي ماليات بر ارزش افزوده در کشور تلقي ميشود. لـذا ضـروري اسـت حـسابداران

با احساس مسؤوليت آمادگي کامل خود را در دورة انتقال جهت تأمين شرايط مورد نياز براي اجـراي

موفقيتآميز ماليات بر ارزش افزوده اعلام كنند

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

صفحه قبل 1 صفحه بعد